Behandelovereenkomst:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden en de onderstaande behandelovereenkomst. Op het moment dat je de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.


 • Jij als cliënt verplicht je voor de afgesproken Intake of massage relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie (al dan niet aanwezig in een dossier bij een arts, specialist of andere behandelaar) zijn voor jouw verantwoordelijkheid.

 • Je gaat akkoord met de tariefstelling, de algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst zoals deze op de website worden vermeld.

 • PARAMEDIC heeft een geheimhoudingsplicht conform de Nederlandse wetgeving.

 • Je hebt recht op inzage in je cliëntendossier.

 • Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk toestemming moeten verlenen voordat een behandeling plaats kan vinden..

 • De behandeling kan op ieder moment met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

 • Wanneer je als hulpvrager voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, dan kun je onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

 • Wanneer je als hulpvrager tegen mijn advies het behandeltraject voortijdig beëindigt, kan je gevraagd worden een verklaring te ondertekenen waarin je bevestigt dat je op eigen verzoek en onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject voortijdig hebt beëindigd.

 • Ik kan, wanneer er een situatie ontstaat waarin redelijkerwijs van mij niet verwacht kan worden dat het behandeltraject wordt voortgezet, onder vermelding van de reden het behandeltraject met onmiddellijke ingang eenzijdig beëindigen.

 • Ik heb een inspanningsverplichting wat inhoudt dat ik nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor het eventueel uitblijven van resultaat of, hoe ondenkbaar ook, negatieve gevolgen die na een behandeling optreden. De toegepaste technieken hebben veel mogelijkheden maar ook beperkingen.

 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van de technieken die ik tot mijn beschikking heb, niet weggenomen worden. Behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan de ondersteuning van je gezondheid en je gevoel van welbevinden.

 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met je huisarts en/of behandelend specialist veranderd of achterwege gelaten worden.

 • Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw gezondheid.

 • Bij afwezigheid door ziekte die minimaal vier aaneengesloten weken duurt, zorg ik voor vervanging. Wanneer je er geen prijs op stelt door een waarnemer behandeld te worden, dan dient je dit schriftelijk kenbaar te maken.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2006 PARAMEDIC