Algemene voorwaarden:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de onderstaande algemene voorwaarden en een behandelovereenkomst. Op het moment dat je de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.


 • De duur van een Intake is maximaal 75 minuten. Na de Intake wordt een behandelplan opgesteld dat in het tweede consult wordt besproken.

 • De duur van een consult is inclusief de eventuele aan- en uitkleedtijd en het maken van een nieuwe afspraak.

 • Zowel de kosten voor de Intake als vervolgconsulten worden aan het eind van het consult afgerekend. Hierbij hebben pinbetalingen de voorkeur boven contante betalingen.

 • Consulten kunnen, afhankelijk van je Zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten, (deels) vanuit het aanvullende pakket voor vergoeding in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie.

 • Bij verhindering geldt dat je je afspraak tenminste 24 uur vóór aanvang van het consult af dient te zeggen. Dit houdt in dat wanneer je om 10.00 uur een afspraak hebt, je je afmelding de dag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per e-mail en telefonisch.

 • Bij het ongeacht de reden niet tijdig afzeggen van je afspraak of het zonder bericht niet verschijnen, wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

 • Telefonisch of per e-mail gestelde vragen met een inhoudelijk op je klacht en/of veranderwens gericht karakter, eventueel overleg met derden (huisarts, specialist, bedrijfsarts, letselschade specialist etc.) en het beantwoorden van door derden schriftelijk gestelde vragen worden aangemerkt als consult. Het tarief dat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de tijd die aan de beantwoording/afhandeling is besteed ( zie tarieven ).


Aansprakelijkheid:

 • PARAMEDIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door PARAMEDIC verrichte diensten, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PARAMEDIC.

 • De aansprakelijkheid van PARAMEDIC is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Als door of in verband met het verrichten van diensten door PARAMEDIC of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor PARAMEDIC aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door PARAMEDIC afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat PARAMEDIC in verband met die verzekering draagt.

 • Elke aansprakelijkheid van PARAMEDIC voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2006 PARAMEDIC