Behandelovereenkomst:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden en de onderstaande behandelovereenkomst. Op het moment dat u de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.

 • U als cliënt verplicht zich voor de afgesproken Intake of massage relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie (al dan niet aanwezig in een dossier bij een arts, specialist of andere behandelaar) zijn voor uw verantwoordelijkheid.

 • U gaat akkoord met de tariefstelling, de algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst zoals deze op de website worden vermeld.

 • PARAMEDIC heeft een geheimhoudingsplicht conform de Nederlandse wetgeving.

 • U hebt recht op inzage in uw cliëntendossier.

 • Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk toestemming moeten verlenen voordat een behandeling plaats kan vinden..

 • De behandeling kan op ieder moment met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

 • Wanneer u als hulpvrager voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, dan kunt u onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

 • Wanneer u als hulpvrager tegen mijn advies het behandeltraject voortijdig beëindigt, kan u gevraagd worden een verklaring te ondertekenen waarin u bevestigt dat u op eigen verzoek en onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject voortijdig hebt beëindigd.

 • Ik kan, wanneer er een situatie ontstaat waarin redelijkerwijs van mij niet verwacht kan worden dat het behandeltraject wordt voortgezet, onder vermelding van de reden het behandeltraject met onmiddellijke ingang eenzijdig beëindigen.

 • Ik kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaat of, hoe ondenkbaar ook, negatieve gevolgen die na een behandeling optreden. De toegepaste therapievormen hebben veel mogelijkheden maar ook beperkingen.

 • Ik kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaat of negatieve gevolgen die voortvloeien uit zeflhypnosesessies waarbij u uw veranderwens of veranderwensen hebt ingesproken.

 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van de therapievormen die ik tot mijn beschikking heb, niet weggenomen worden. Behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan de ondersteuning van uw gezondheid en uw gevoel van welbevinden.

 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met uw huisarts en/of behandelend specialist veranderd of achterwege gelaten worden.

 • U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gezondheid.

 • Bij afwezigheid door ziekte die minimaal vier aaneengesloten weken duurt, zorg ik voor vervanging. Wanneer u er geen prijs op stelt door een waarnemer behandeld te worden, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

 • Bij geschillen kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG of SRBAG. U kunt bij de ledenadministratie van de VBAG een klachtenformulier aanvragen. Het e-mailadres van de VBAG is ledenadministratie@vbag.nl. Na inzending zorgen de medewerkers van de ledenadministratie ervoor dat uw formulier op de juiste plek terecht komt. Als u op de envelop "Klachtencommissie" vermeldt, dan wordt de envelop door de medewerkers van de ledenadministratie niet geopend.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2006 PARAMEDIC